ГЛУХАР /TETRAO UROGALLUS/.

Глухар /Tetrao urogallus/.

Скален орел /Aquila chrysaetos/

СКАЛЕН ОРЕЛ /AQUILA CHRYSAETOS/.

Скален орел /Aquila chrysaetos/.

СКАЛЕН ОРЕЛ /AQUILA CHRYSAETOS/.

СКАЛЕН ОРЕЛ /AQUILA CHRYSAETOS/.

Белоглав лешояд /Gyps fulvus/.

Белоглав лешояд /Gyps fulvus/.

Белоглав лешояд /Gyps fulvus/.

Египетски лешояд /Neophron percnopterus/.

Белоглав лешояд /Gyps fulvus/.

Белоглав лешояд /Gyps fulvus/.

Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/.

Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/.

Къдроглави пеликани /Pelecanus crispus/.

Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/.

Голям корморан, младеж.

Сива врана.

Елен лопатар.

Сватбари.

Кошута.

Кума Лиса.

Дървесница.

Катерицата!

Тъпоклюна кайра /Fratercula arctica/

Тъпоклюна кайра /Fratercula arctica/

Тъпоклюна кайра /Fratercula arctica/

Тъпоклюна кайра /Fratercula arctica/

Тъпоклюна кайра /Fratercula arctica/

Тъпоклюна кайра /Fratercula arctica/

Тъпоклюна кайра /Fratercula arctica/

Тъпоклюна кайра /Fratercula arctica/

Тъпоклюна кайра /Fratercula arctica/

Тъпоклюна кайра /Fratercula arctica/

Чакал /Canis aureus/

Елен лопатар /Dama dama/

Лисица /Vulpes vulpes/

Лисица /Vulpes vulpes/

Лисица /Vulpes vulpes/